นายอภิรักษ์ อุ่นใจ

จ. นครสวรรค์

ตําแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงาน : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

เรื่องย่อความดี

ผู้อำนวยการอภิรักษ์ แห่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ต้องการสร้างเยาวชนให้ยึดโยงกับอัตลักษณ์ “สุภาพชนสวนกุหลาบ” ด้วยแนวคิดที่ว่า “สร้างผู้นำ คุณธรรมดี กีฬาเด่น เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยเหตุนี้จึงบูรณาการทั้งการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับ 5 วัตถุประสงค์หลัก คือสร้างความเป็นผู้นำตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการกีฬา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสุดท้ายคือการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต ด้วยวินัยอันเข้มแข็งย่อมสร้างเยาวชนคุณภาพได้สมความตั้งใจ