นายเจษฎา ตั้งมงคลสุข

จ. กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่ง : ครูวิชาชีพ

หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เรื่องย่อความดี

ความสำเร็จในปัจจุบันคือเครื่องชี้วัดผลแห่งความดีในอดีต คือคำอธิบายต่อความสำเร็จและชีวิตที่มีคุณค่าของคุณเจษฏา ซึ่งเป็นวิศวกรอาสา ณ สภาวิศวกร และที่ปรึกษาโครงการวิศวกรรมอาสาพัฒนาชนบท(ค่ายวศิวพัฒน์)คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนหนุ่มจิตอาสาผู้นี้ นอกจากจะเป็นครูผู้ใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพโดยตรงแล้ว ยังอาสาเข้าร่วมเป็นหนึ่งในประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ เป็นตัวอย่างที่ดีในการแบ่งเวลาได้อย่างเหมาะสม ทั้งงานในหน้าที่และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม