นายโสภณ เพิงคาม

จ. พังงา

ตําแหน่ง : –

หน่วยงาน : –

เรื่องย่อความดี

“ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมให้สังคมเกิดรอยยิ้ม และการแบ่งปันอย่างยั่งยืน” คือเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นของโสภณ ประธานนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เขาจึงได้ริเริ่มโครงการ “แบ่งรอยยิ้ม จากพี่สู่น้อง” เพื่อเชิญชวนให้เพื่อนนักเรียนร่วมกันสมทบทุนบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส นอกจากนั้นยังมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน รวมทั้งอีกหลายโครงการที่เข้าร่วมเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นสำคัญ โสภณจึงเป็นแบบอย่างของเยาวชนไทย ที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาและการดำรงคุณธรรมความดี