บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
(มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

จ. กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

หัวใจของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติฯ คือการทำงานโดยยึดถือความสุจริตเป็นที่ตั้ง ด้วยเหตุนี้จึงมีค่านิยมองค์กรตามโมเดล STRONG ประกอบด้วย Sufficient (พอเพียง) Transparent (โปร่งใส) Realize (ตื่นรู้) Onward (มุ่งไปข้างหน้า) Knowledge (ความรู้) Generosity (เอื้ออาทร) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ รวมทั้งมีการใช้แนวคิดนี้ไปพัฒนาชุมชนใกล้เคียงสถานปฏิบัติงานขององค์กร ด้วยกิจกรรม “STRONG แข็งแกร่ง โปร่งใส ใส่ใจบ้านเมือง” กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนมัธยมใน จ.ชุมพร จ.บุรีรัมย์ และจ.เชียงใหม่ ได้รับผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่