บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด

จ. สงขลา

ที่อยู่ : 77 ม.5 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมีวินัยรับผิดชอบที่บริษัทมีต่อพนักงานและสังคม โดยบริษัทได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้กลุ่มคณะกรรมการสวัสดิการหัวหน้างาน การรับฟังเสียงพนักงาน รวมถึงกลไกข้อเสนอแนะ ทำให้คณะกรรมการสวัสดิการเข้าใจในบทบาทของตนเอง รับเรื่องร้องทุกข์จากเพื่อนพนักงานและแก้ไขได้อย่างตรงจุด นับเป็นบริษัทที่คำนึงถึงสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างน่าชื่นชม

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่