บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ

จ. บุรีรัมย์

ตําแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

หน่วยงาน : โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่องย่อความดี

บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ เป็นทั้งนักการศึกษาและนักบวชในศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ผู้ถึงพร้อมด้วยวินัยและความรับผิดชอบ สามารถบริหารจัดการทั้งสถานศึกษาและอบรมลูกศิษย์ให้เป็นบุคคลคุณภาพของสังคม ด้วยคุณลักษณะของความเป็นผู้นำที่มีวินัยและมุ่งมั่น ส่งผลให้บาทหลวง ดร.จักรี สามารถขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ ครอบคลุมโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา ถึง 11 โรงเรียน ส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างน่าชื่นชม