ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นศักดิ์ สุริยะ

จ. เชียงราย

ตําแหน่ง : ผู้อำนวยการ

หน่วยงาน : ศูนย์แนะแนวการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีงาม

เรื่องย่อความดี

การศึกษานั้นมีทั้งวิชาการเฉพาะด้าน และการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้พัฒนายิ่งขึ้น ดร.เด่นศักดิ์ เป็นนักการศึกษาที่เข้าใจในเรื่องนี้อย่างลึกซึ้ง จึงประสบความสำเร็จทั้งในบทบาทของผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีงาม จ.เชียงราย และบทบาทของนักกิจกรรมผู้มีจิตสาธารณะและต้องการสร้างประโยชน์สุขให้สังคม พิสูจน์ได้จากการเริเริ่มก่อตั้งชมรมคนดีศรีเชียงราย และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมอันดีงามมายาวนานถึง 10 ปี รวมถึงกิจกรรมอาสาสมัครอีกหลากหลายสาขา เพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น โดยไม่มุ่งหวังสิ่งใดตอบแทน