จ. เชียงใหม่​

ตําแหน่ง : ประธานศูนย์กู้ชีพกู้ภัย​ /เจ้าอาวาส

หน่วยงาน : วัดทุ่งหลวง​

เรื่องย่อความดี

พระสงฆ์ผู้เป็นที่พึ่งแก่ชุมชนด้วยการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย จนกระทั่งถูกเรียกบ้านด้วยนามอันน่าชื่นชมว่า “ครูบากู้ภัย” พระครูปรีชาภิวัฒน์ ผู้เป็นที่พึ่งทั้งทางธรรมในฐานะเจ้าอาวาส วัดทุ่งหลวง และที่พึ่งยามฉุกเฉินในฐานะประธานศูนย์กู้ชีพกู้ภัย พร้าววังหิน วัดทุ่งหลวง ประชาชนผู้ประสบเหตุร้ายต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ถูกรบกวนด้วยสัตว์ร้าย ต่าง พึ่งพิงศูนย์กู้ชีพฯ ของท่านเพราะอุ่นใจได้เสมอว่าพระสงฆ์ผู้เปี่ยม ไปด้วยจิตสาธารณะท่านนี้ จะดำเนินการประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที