จ. พะเยา

ตําแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดร่องคือ

หน่วยงาน : วัดร่องคือ

เรื่องย่อความดี

สมณเพศผู้บรรลุถึงธรรมอันประเสริฐ ย่อมสร้างประโยชน์สุข แก่สังคมด้วยจิตสาธารณะ เช่นเดียวกับพระครูประยุตศุภการ เจ้าอาวาสวัดร่องคือ พระนักปฏิบัติผู้เล็งเห็นว่าการสื่อสารธรรมะ ให้เข้าถึงพุทธศาสนิกชนไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการเทศนาในวัด เท่านั้น จึงได้จัดหาทุนทรัพย์ในการตั้งสถานีพระพุทธศาสนา แห่งชาติวัดร่องคือ คลื่นความถี่ FM 98.50 MHz เพื่อเผยแผ่ พระธรรมค้าสอนสู่สาธารณชนในวงกว้าง นอกจากนั้นยังสงเคราะห์ ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งให้การศึกษาแก่ผู้สูงอายุ ส่งเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นเนื้อนาบุญแก่สังคมและ พระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง