จ. เชียงราย

ตําแหน่ง : เจ้าอาวาส,ผู้นำชุมชนคุณธรรมฯวัดดอนจั่น

หน่วยงาน : วัดดอนจั่น

เรื่องย่อความดี

พระครูปลัดณัฐพงษ์ ฐิตวุฑฒสิริ เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น เป็น พระสงฆ์นักพัฒนาที่ประยุกต์ธรรมะให้เข้ากับแนวทางของชุมชน คุณธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสนับสนุนให้เกิดชุมชน เข็มแข็ง ด้วยการเป็นผู้นำในโครงการชุมชนคุณธรรม ขับเคลื่อน ด้วยพลัง “บวร” วัดดอนจั่น ที่เชื่อมร้อยสายในของบ้าน วัด โรงเรียน จนกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ รวมทั้งผลักดัน ให้เกิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คุณงามความดีเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า พระครูปลัดณัฐพงษ์ ฐิตวุฑฒสิริ คือผู้นำที่แสดงให้เห็นด้วยการ ปฏิบัติอย่างแท้จริง