พระครูสุจิณวรคุณ

จ. เชียงราย

ตําแหน่ง : เจ้าคณะตำบลศรีดอนชัยเขต๑

หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่องย่อความดี

ประเพณีวัฒนธรรมอันล้ำค่าประจำท้องถิ่น ย่อมต้องการผู้นำ ที่เล็งเห็นการณ์ไกลในการหวงแหนและดูแลรักษา ด้วยจิตสาธารณะ ของพระครูสุจิณวรคุณ เจ้าคณะตำบลศรีดอนชัยเขต จึงผลักดัน ให้มรดกทางวัฒนธรรมดำรุงอยู่คู่ชุมชน ด้วยการสร้างกลุ่ม ศูนย์วัฒนธรรมแบบไทลื้อเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ของอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นอกจากนั้นยังส่งเสริม ด้านการศึกษาทั้งแก่ฆราวาสและภิกษุสามเณร รวมทั้งโรงเรียน ผู้สูงอายุ และสร้างเสริมให้วัดเป็นที่พึ่งพิงแก่ผู้ด้อยโอกาสและ ยากไร้เสมอมา