พระครูสุนทรวุฒิสาร

จ. พะเยา

ตําแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมา

หน่วยงาน : วัดแสนเมืองมา

เรื่องย่อความดี

เมื่อพุทธศาสนิกชนก้าวเข้าไปในเขตวัดแสนเมืองมา จ.พะเยา จะได้สัมผัสกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสนเมืองมา แหล่งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาของชาวไทลื้อ สาธารณะ ประโยชน์อันทรงคุณค่านี้เกิดจากจิตสาธารณะต่อชุมชนและ สังคมของพระครูสุนทรวุฒิสาร เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมา นอกจากนั้นภายในพิพิธภัณฑ์ยังจัดแสดงพระราชกรณียกิจของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดจนสร้างเฮือนไตลื้อเมืองบาง ย้อน อดีตวิถีแบบไตลื้อ รวมทั้งจัดให้มี “กาดเมิงมาง” เพื่อสร้างรายได้ ให้ชุมชน ครบทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความสามัคคี ในชุมชน