พระครูสุภัทรสันติคุณ

จ. อุตรดิตถ์

ตําแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา

หน่วยงาน : วัดดอยท่าเสา

เรื่องย่อความดี

โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านนาอิซาง เป็นโครงการที่แสดง ให้เห็นวิถีชีวิตแบบพอเพียงได้อย่างชัดเจน ริเริ่มโดยพระครู สุภัทรสันติคุณ เจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา จ.อุตรดิตถ์ กิจกรรมต่างๆ อันเกิดจากโครงการนี้ทำให้ชาวชุมชนได้พึ่งพอตัวเองจากศูนย์ การเรียนรู้เกษตรธรรมเพื่อชีวิต ทั้งปลูกพืชผักไว้กินเอง นอกจาก นั้นยังต่อยอดผลิตสมุนไพรกายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “สุภัทร” ล้วน เป็นช่องทางในการลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือนแบบ วิถีพอเพียง พระครูสุภัทรสันติคูณยังเปิดพื้นที่ภายในวัดให้เป็น ลานชุมชนคนพอเพียง กลายเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม อันเป็นประโยชน์สาธารณะอย่างยั่งยืน