พระภาวนาธรรมาภิราม

จ. พังงา

ตําแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม, รองเจ้าคณะจังหวัดพังงา

หน่วยงาน : วัดสามัคคีธรรม

เรื่องย่อความดี

วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID−19 เป็นเหตุการณ์ ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าพลังของจิตสาธารณะสามารถเยียวยาสังคมได้ เช่นเดียวกับที่พระภาวนาธรรมาภิราม เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม รองเจ้าคณะจังหวัดพังงา ได้ระดมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัด เข้าร่วมในโครงการ “พระเยี่มุมโยม” โดยพระภิกษุและ เหล่าผู้นําชุมชนในหลายสาขา ได้ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วยอย่างเต็มกําลัง รวมทั้งใช้พื้นที่วัดเป็นหน่วยคัดกรองและ เฝ้าระวังโรค ได้รับบุลสำเร็จอย่างดียิ่ง สมกับเจตนารมณ์อัน มีจิตสาธารณะเป็นที่ตั้งของพระภาวนาธรรมาภิราม