พระสมุห์จิรพงศ์ วรลาโภ

จ. พะเยา

ตําแหน่ง : รักษาการเจ้าอาวาสวัดตุ่นใต้

หน่วยงาน : วัดตุ่นไต้

เรื่องย่อความดี

วัดตุ่นไต้ จ.พะเยา มีรักษาการเจ้าอาวาสเป็นพระสงฆ์คนรุ่นใหม่ ที่เปี่ยมไปด้วยจิตสาธารณะ ท่านคือพระสมุห์จิรพงศ์ วรลาโภ ผู้ผลักดันให้เกิดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์นานัปการ ทั้งการจัดตั้งโรงทานศูนย์สามวัย และศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วม บ้านตุ่นใต้ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนได้เป็น อย่างดี นอกจากนั้นยังก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน โรงเรียนชาวนา และส่งเสริมวัฒธรรมด้วยการสร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดตุ่นใต้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยมีหลักคิดด้านจิตสาธารณะ ก่อให้เกิด ประโยชน์อย่างกว้างขวางแก่ทุกมิติในชุมชน