พระเอกนรินทร์ นรินฺโท/เดชกันทา

จ. ศรีสะเกษ

ตําแหน่ง : เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์

หน่วยงาน : วัดจำปา

เรื่องย่อความดี

จังหวัดศรีสะเกษมีงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในยุทธศาสตร์ “5 ดี เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” ด้วยเหตุนี้พระเอกนรินทร์ นรินฺโท เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์ จึงได้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ โดยมีแนวคิดเรื่องคุณธรรมความพอเพียงเป็นสำคัญ ผลักดันให้เกิดการลงนามประกาศเจตนารมย์ในธรรมนูญความสุขชุมชน เป็นผู้นำคุณธรรมในโครงการ “หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ตลอดจนอุทิศตนเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชนต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ นับเป็นรูปธรรมความสำเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมด้านความพอเพียงอย่างแท้จริง