พระโกศัยเจติยารักษ์

จ. แพร่

ตําแหน่ง : ครองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ / เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

หน่วยงาน : วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

เรื่องย่อความดี

พระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นพระนักพัฒนาผู้ถึงพร้อม ด้วยคุณธรรมด้านความกตัญญู เมื่อเล็งเห็นว่าโยมบิดาและมารดาที่เป็นเกษตรกรต้องดูแลลูกถึง 7 คน จึงตัดสินใจบวชเรียนเพื่อผ่อนเบาภาระ ตลอดจนอุปถัมภ์ครอบครัวอยู่เสมอ รู้คุณต่อบ้านเกิดในการพัฒนาและสนับสนุนด้านการศึกษาในจังหวัดแพร่ เหนือสิ่งอื่นใดคือกตัญญูต่อประเทศชาติ ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดแพร่ เป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ใช้ความรู้ทางธรรมและทางโลกที่สำเร็จถึงระดับปริญญาเอก เพื่อทดแทนผู้มีพระคุณด้วยสำนึกกตัญญูเสมอมา