พระใบฎีกาณรงค์ วิจิตฺตธมฺโม (สมศรี)

จ. พะเยา

ตําแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดดอนตัน

หน่วยงาน : วัดดอนตัน

เรื่องย่อความดี

พระใบฎีกาณรงค์ วิจิตตธมุโม เจ้าอาวาสวัดดอนตัน จ.พะเยา เป็นนักพัฒนาที่มีจิตสาธารณะอย่างรอบด้าน สนับสนุนให้เกิด กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น โครงการชุมชนคุณธรรม “บวs On Tour” เพื่อส่งเสริมกลุ่ม อาชีพและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน จัดตั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยวัด ดอนต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยามฉุกเฉิน ตลอดจนส่งเสริม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมบวชป่า เลี้ยงผีขุนน้ำ เป็นกุศโลบายอนุรักษ์แหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ผสาน ไปกับการสืบสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว