พว.มาเรือน เอมชาวนา

จ. แพร่

ตําแหน่ง : นักเขียน

หน่วยงาน : สำนักพิมพ์ไรเตอร์โซล

เรื่องย่อความดี

คุณมาเรือนเชื่อมั่นว่ากลุ่มเด็กพิเศษที่มีข้อจำกัดทางร่างกายหรือจิตใจ สามารถพัฒนาตัวเองจนเป็นบุคคลคุณภาพของสังคมได้ จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษวัดป่าเวียงทอง เพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็กด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติและทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ ร่วมกับเครือข่ายของวัดและชุมชน นอกจากนั้นคุณมาเรือนยังเป็นจิตอาสาพัฒนาเด็กพิเศษในโรงพยาบาลแพร่ รวมทั้งเป็นโค้ชจิตอาสาในสถานพินิจและโรงเรียนในพื้นที่ จ.แพร่ คุณมาเรือนได้พิสูจน์ให้สังคมเห็นอย่างชัดเจนว่า จิตสาธารณะและความเมตตากรุณาสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้