รองศาสตราจารย์
ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร

จ. ขอนแก่น

ตําแหน่ง : อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องย่อความดี

ด้วยสถานภาพของอาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัย ดร.ฐิติรัศญาณ์ ย่อมมีบทบาทหลักในการถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาและงานด้านวิชาการอื่นๆ เต็มเวลาอยู่แล้ว แต่ด้วยความที่มีจิตสาธารณะจึงได้ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านส่งเสริมการตลาดออนไลน์แก่ชุมชนทั่วประเทศ มุ่งหวังว่าทักษะเหล่านี้จะเปรียบเสมือนอาวุธทางปัญญา ทำให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ และรู้เท่าทันกับโลกเทคโนโลยีมากขึ้น สังคมอุดมปัญญาได้ทุกแห่งหน เพราะอุดมการณ์ของครูบาอาจารย์ที่มีจิตสาธารณะเป็นที่ตั้ง