รายการ การเมืองสีขาว

ชื่อผลงาน : การเมืองสีขาว

ช่องทางออกอากาศ : สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

แนวคิด (concept) : รายการที่นำเสนอเรื่องราวผ่านการสัมภาษณ์บุคคล ควบคู่กับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความซื่อสัตย์สุจริต การมีสำนึกต่อส่วนรวม และการสร้างค่านิยมการกระทำ ที่ถูกต้อง บนพื้นฐานศีลธรรมและกฎหมายในสังคมไทย

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่