รายการ ธรรมะรับอรุณ

ชื่อผลงาน : ธรรมะรับอรุณ

ช่องทางออกอากาศ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

แนวคิด (concept) : รายการที่มีการนำหลักธรรมคำสอนของ พระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ผ่านการให้ข้อคิด และการปฏิบัติตนที่สอดคล้อง กับวิถีชีวิตปัจจุบันเพื่อกระตุ้นจิตสำนึก และ ส่งเสริมให้ผู้ฟังมีพฤติกรรม “ด้านคุณธรรม”

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่