รายการ บันทึกสถานการณ์

ชื่อผลงาน : บันทึกสถานการณ์

ช่องทางออกอากาศ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

แนวคิด (concept) : รายการข่าว ที่มีการนำเสนอเนื้อหากระตุ้นจิตสำนึก ที่มุ่งเน้นสร้างการรับรู้พฤติกรรมด้านคุณธรรม การ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก และสร้างแรงบันดาลใจ แก่ชุมชน สังคมในวงกว้าง

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่