รายการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ชื่อผลงาน : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ช่องทางออกอากาศ :  สถานีโทรทัศน์ไทย Thai PBS

ผู้ผลิต : สถานีโทรทัศน์ ALTV

เรื่องย่อ : เพื่อให้เด็ก ๆ มีพื้นฐานความรู้ของสัญลักษณ์จราจร ซึ่งเป็นการปลูกฝังความและการปลูกฝังความมีวินัยต่อสังคม ซึ่งความรู้ทางจราจรมีความเกี่ยวข้องในวินัยต่อตนเองและผู้อื่น อีกทั้งเป็นการเคารพกฎหมาย เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขจากการใช้รถใช้ถนนร่วมกันให้

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่