รายการ แดนดินถิ่นใต้

ชื่อผลงาน : แดนดินถิ่นใต้

ช่องทางออกอากาศ : สถานีวิทยุ อสมท

แนวคิด (concept) : เพื่อกระตุ้นให้คนฟังมีจิตสำนึก รักวัฒนธรรม หวงแหน อนุรักษ์ ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่