วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

จ. ราชบุรี

ที่อยู่ : 56/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

การขัดเกลาเยาวชนคนหนุ่มสาวให้อยู่ในวินัยอันพึงประสงค์ เป็นภารกิจสำคัญของวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จึงก่อเกิดโครงการ “ก้าวแรกสร้างวินัย” ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมที่น่ารัก มีสัมมาคารวะต่อครูบาอาจารย์ หรือแม้แต่มารยาทพื้นฐานต่อมิตรสหายในระดับเดียวกัน โดยโครงการนี้มุ่งเน้นให้ฝึกการอยู่ร่วมกัน ผ่านหลักปฏิบัติ “5 อ่อน” หนึ่งคือมืออ่อน หมายถึงการยกมือไหว้ผู้ใหญ่ สองคือปากอ่อน มีการกล่าวทักทาย สวัสดี สามคือกายอ่อน น้อมตัวลงเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ สี่คือหัวอ่อน เชื่อฟังคําอบรมสังสอน และห้าคือใจอ่อน มีจิตใจที่ดีงาม นับเป็นการสร้างวินัยที่เป็นแบบอย่างอันดีงาม

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่