ว่าที่ร้อยตรีหญิง
อรุณพร จันทรเสน

จ. นครศรีธรรมราช

ตําแหน่ง : ประธาน

หน่วยงาน : ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านไสเหนือ

เรื่องย่อความดี

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณพร ประธานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านไสเหนือ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านไสเหนือ เพราะมีกิจกรรมมากมายให้บริหารจัดการ โดยเฉพาะการสาธิตกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การการดูแลไก่พื้นเมือง การทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ เป็นต้น ด้วยความทุ่มเททำงานของประธานศูนย์เรียนรู้ฯ ทำให้แต่ละปีมีเด็กนักเรียน นักศึกษา ประชาชน มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง เป็นการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง