ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ยอดมิ่ง

จ. นครนายก

ตําแหน่ง : กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก

หน่วยงาน : สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก

เรื่องย่อความดี

การส่งเสริมวัฒนธรรมอาจเป็นนามธรรมที่ยากจะอธิบายเป็นคำพูด แต่ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ยอดมิ่ง ได้ปฏิบัติให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ตลอดระยะเวลา 25 ปี ในการทำงานขับเคลื่อนวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามในท้องถิ่น โดยเฉพาะความร่วมมือกับวัดฝั่งคลอง และส่วนราชการในท้องถิ่น ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง(ไทยพวน) กิจกรรมเหล่านี้คือการส่งเสริมแนวคิดแบบ “พลังบวร” เชื่อมร้อยทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน แสดงให้เห็นว่าพลังแห่งจิตสาธารณะสามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน