ศาสตราจารย์เกียรติ
คุณนายแพทย์ พรชัย สิมะโรจน์

จ. กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่ง : หัวหน้าศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี

เรื่องย่อความดี

คุณงามความดีที่มีต่อสังคมเป็นเอนกประการของ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ หัวหน้าศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นทั้งแบบอย่างอันงดงามของแพทย์ผู้มีหัวใจกรุณา และพลเมืองคุณภาพผู้มีจิตสาธารณะเป็นที่ตั้ง ได้ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานมาตั้งแต่ปี 2547 ใช้ความเชี่ยวชาญด้านจักษุประสาทวิทยา ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นแพทย์อาสาให้มูลนิธิฉือจี้(ประเทศไทย) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางต่างๆ ให้เข้าถึงการรักษา เป็นปูชนียบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่องโดยแท้จริง