ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

จ. นครพนม

ที่อยู่ : เลขที่ 101 หมู่ 13 ถนนสายนครพนม – ท่าอุเทน กม.ที่ 20 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุคือการมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม จึงจัดให้มีโครงการ“สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนางาน พัฒนาพื้นที่ ภาคีมีส่วนร่วม” เพื่อส่งเสริมสุขภาวะแก่ผู้สูงวัน โดยใช้พื้นที่โคก หนอง นา ของศูนย์ฯ ให้ผู้สูงวัยในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมด้านอาชีวะบำบัด เช่น เรียนรู้การทำเกษตรปลอดภัย การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการเกษตร เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม “ลาโรคยืดวัย ด้วยสมุนไพรในบ้าน” กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ ล้วนแล้วแต่ส่งเสริมความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยได้อย่างยั่งยืน

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่