ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

จ. กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่ง : ประธาน

หน่วยงาน : สถาบันการสร้างชาติ

เรื่องย่อความดี

ด้วยจิตสาธารณะที่มุ่งมั่นของ ดร.เกรียงศักดิ์ ดังปณิธานที่ว่า “จะใช้ทุกสิ่งที่มีในตัว สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ จะอุทิศชีวิตเพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความดี” ทำให้อุทิศตนเพื่อสังคมกว่า 30 ปี โดยสร้างคุณประโยชน์อย่างรอบด้านใน 6 สาขา ประกอบด้วยงานวิชาการ ราชการและงานการเมือง งานกิจการระหว่างประเทศ งานบริหารองค์กรและธุรกิจ งานสื่อสารมวลชน และงานประชาสังคม นอกจากนั้นได้ก่อตั้งมูลนิธิดุลนิมิต และ Time Bank Society รวมทั้งเป็นประธานสถาบันการสร้างชาติ เพื่อมุ่งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนถึงพร้อมทั้งความสามารถและคุณธรรม