สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จ. นนทบุรี

ที่อยู่ : 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรมที่สามารถดำรงพฤติกรรมเชิงบวกได้ทั้งองคาพยพ ตั้งแต่ระดับกระทรวงไปถึงหน่วยงานต่างๆ ความสำเร็จนี้เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ภายใต้แนวคิดหลัก “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ก่อเกิดเป็นกิจกรรมคุณธรรมอย่างหลากหลาย เช่น โครงการตลาดนัดคุณธรรม ( MOPH Moral Market) ที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย ขยายผลความดี สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม รวมทั้งการเชิดชูเกียรติ ในกิจกรรม “Good Guy” เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทำความดีอย่างต่อเนื่อง

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่