สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

จ. แพร่

ที่อยู่ : 108 หมู่ 18 ถนนแพร่-ลอง ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

บุคคลจะมีวินัยจนการเป็นอุปนิสัยถาวร ต้องได้รับการฝึกฝนขัดเกลาอย่างสม่ำเสมอ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เล็งเห็นความจริงในข้อนี้ จึงมีการส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมภายในองค์กรที่ชัดเจน นําหลักคุณธรรม 5 ประการ มาปรับใช้ในองค์กร โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างวินัย เช่น กิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกวันอังคาร เพื่อให้บุคลากรเข้าวัด ปฏิบัติธรรม รักษาศีล ทำให้เกิดสติและความรู้ตัวทั่วพร้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม “ลานวัฒนธรรมสร้างสุข” ด้วยการออกกําลังกายเสริมสร้างสมรรถภาพเป็นประจำ เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรคุณธรรมที่สร้างวินัยได้อย่างเป็นรูปธรรม

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่