สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๒

จ. เชียงใหม่

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารกระทรวงการคลัง ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 มุ่งมั่นขับเคลื่อนคุณธรรมใน 3 มิติ คือการยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีวัฒนธรรม โดยมีคุณธรรมอัตลักษณ์ของสำนักงาน “ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ มอบใจบริการ เสียสละ” จึงเกิดโครงการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกหลากหลายกิจกรรม เช่น โครงการ “ยกวัดมา office” โดยให้ให้มีห้องพระในสำนักงานเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ รวมทั้งนิมนต์พระสงฆ์มาแสดงพระธรรมเทศนาให้กับบุคลากร เน้นคุณธรรมความพอเพียง และตั้งมั่นตามคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กร บรรลุเป้าหมายที่วางไว้คือ “เก่ง ดี มีความสุข”

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่