สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จ. ยโสธร

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

ด้วยความพร้อมของบุคลากรในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร ทุกคนมีความสามัคคีและรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการทำตามนโยบาย “ความดีที่อยากทำ ปัญหาที่อยากแก้” ก่อเกิดกิจกรรมเชิงบวกหลากหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการ “แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายให้สถานประกอบกิจการ จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ ให้พนักงานได้ใช้ประโยชน์อย่างมีส่วนร่วม เช่น การเพาะปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ สามารถนำผลผลิตมาแลกเปลี่ยนกันหรือนําไปบริโภคในครัวเรือน นับเป็นโครงการที่เสริมสร้างจิตสาธารณะและก่อประโยชน์อย่างแท้จริง

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่