เรืออากาศเอกนายแพทย์
อัจฉริยะ แพงมา

จ. นนทบุรี

ตําแหน่ง : เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

หน่วยงาน : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่องย่อความดี

ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ ทุ่มเททำงาน ลงพื้นที่ด้วยตัวเอง เพื่อบริหารระบบการรับส่งผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังผู้นำด้านจิตสาธารณะ จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 ตั้งเป้าว่าใน 3 ปี จะผลักดันให้ประชาชน 10 ล้านคน มีความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก้ปัญหาที่มีคนโทรขอความช่วยเหลือผ่านหมายเลขฉุกเฉิน 1669 ถึงปีละ 6 ล้านครั้ง นับเป็นผู้ที่เสียสละเวลาส่วนตนเพื่อสร้างคุณประโยชน์เพื่อส่วนร่วมมาโดยตลอด เพื่อให้ประชาชนและผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพสูงสุด