โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

จ. เพชรบูรณ์

ที่อยู่ : 180 ม.1 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

นอกจากการตรวจรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลอย่างเต็มที่แล้ว บุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่ายังอุทิศตัวให้กับการช่วยเหลือสังคมอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ พ.ศ.2566 ที่ก่อให้เกิดโครงงานความดีมากกว่า 30 เรื่อง เช่น ค่ารถกลับบ้านสําหรับคนไข้ยากจน ของมือสองสําหรับทารก เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีโครงการ “นักบริบาลของพ่อ” เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ผลงานเหล่านี้ เป็นเครื่องชี้วัดถึงวินัยความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วมอย่างน่าสรรเสริญ

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่