โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

จ. หนองคาย

ที่อยู่ : อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ มีปณิธานตั้งมั่นว่า “บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้ถวายเกียรติแด่พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10” จึงทำโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร โดยเฉพาะแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการ “ความดีกินได้ จาก “มูลไส้เดือน” “ โดยการนำเศษผักผลไม้ที่เกิดกระบวนการประกอบอาหารผู้ป่วยไปใช้เลี้ยงไส้เดือน นำไปสู่ผลิตผลปุ๋ยจากมูลไส้เดือน รวมทั้งกิจกรรม “ความดีกู้ได้ จาก กองทุนขยะ Recycle” มีการจัดเก็บและคัดแยกขยะ สร้างรายได้กว่า 60,000 บาทต่อปี ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการอันเปี่ยมคุณค่าทั้งสิ้น

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่