โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

ที่อยู่ : 307 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา มีปรัชญาองค์กรโดยึดถือแบบอย่างขององค์พระเยซูเจ้า คือแนวทางการบริหารและปฏิบัติด้วยรักและรับใช้ ประกอบกับเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกําไร จึงทำงานเพื่อส่วนร่วมด้วยจิตเมตตา ตั้งมั่นในความสุจริตเพื่อรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ นอกจากนั้นยังเปิดอบรมงานด้านอภิบาลแก่พนักงานและผู้สนใจ เพื่อนําความรู้ไปปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยและญาติ ครอบคลุม 4 มิติ คือ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ นอกจากนั้นยังการออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามชุมชนต่างๆ เป็นที่พึ่งของผู้ป่วยและประชาชนอย่างน่ายกย่อง

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่