โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙

จ. ศรีสะเกษ

ที่อยู่ : 133 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

โรงเรียนเป็นสถานที่บ่มเพาะให้เด็กๆ เข้าใจความแตกต่างหลากหลายในสังคม และอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เช่นเดียวกับที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 ได้ดำเนินการในแนวทางนี้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์ ให้ศึกษาแบบอยู่ประจำตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกิดการอยู่ร่วมกันของนักเรียนที่มีพื้นฐานแตกต่างกันทั้งพื้นที่และวัฒนธรรม เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โรงเรียนได้ปลูกฝังให้เด็กๆ อยู่อย่างพอเพียง รักและเกื้อกูลกัน ผู้บริหารมีหลักธรรมาภิบาลอย่างน่าชื่นชม