โรงเรียนบ้านท่าระพา

จ. สระแก้ว

ที่อยู่ : 215 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

คณะผู้บริหารของโรงเรียนบ้านท่าระพา ประกาศนโยบายของโรงเรียนอย่างชัดเจนว่า “สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้” ทุกผลงานจึงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนั้นคุณธรรมความสุจริตยังอยู่ในทุกๆ กิจกรรมของนักเรียน ทั้งโครงการโรงเรียนสุจริต โครงการโรงเรียนสีขาว และโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการกิจกรรมสมุดบันทึกความดี โดยครูและผู้ปกครองต่างมีส่วนร่วมในการประเมินผล มั่นใจได้ในความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการตัดสินกิจกรรมต่างๆ ของเด็กนักเรียน