โรงเรียนบ้านสี่แจ

จ. อุดรธานี

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านสี่แจ ม.3 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 4137020

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

กุศโลบายสำคัญที่ขับเคลื่อนให้โรงเรียนบ้านสี่แจ ประสบความสำเร็จในการเป็นโรงเรียนคุณธรรมได้ทั้งองคาพยพ เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูทุกคน ปฏิบัติสาธารณประโยชน์ไปพร้อมกับนักเรียน มีการจัดอบรมครูแกนนำเให้เกิดการถ่ายทอดความรู้อย่างกว้างขวาง นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น โครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การช่วยกันทำความสะอาดในชุมชน นอกจากนั้นยังให้กำลังใจแก่บุคลากรและนักเรียนที่มีหัวใจคุณธรรมด้วยรางวัล “คนดีศรีสี่แจ” กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่