โรงเรียนมารดาวนารักษ์

จ. บุรีรัมย์

ที่อยู่ : โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 283/8 หมู่ 5 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

เน้นบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดทำโครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอัตลักษณ์ 4 ประกอบด้วย “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง” โดยมีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกำหนดหลักสูตร นำไปสู่กิจกรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน” ระดมสมองเพื่อหาประเด็น “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” เมื่อตกผลึกแล้วจึงดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ วิธีบูรณาการตามอัตลักษณ์ 4 ทำให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืน

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่