โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

จ. ขอนแก่น

ที่อยู่ : 406 หมู่ 18 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 401700

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

“คุณธรรมนําชีวิต พัฒนาจิต พัฒนาสังคม สู่ความพอเพียงและยั่งยืน” คือโครงการคุณธรรมอันโดดเด่นของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ก่อเกิดกิจกรรมจิตสาธารณะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โรงเรียนยังสนับสนุนให้นักเรียนทำกิจกรรม “ลูกเสือพระราชทาน รักษ์น้ำ ปลูกป่า พัฒนาสู่ความยั่งยืน” โดยร่มมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายต่างๆ ปลูกป่าชุมชนขนาดใหญ่ประจําอําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ในพื้นที่วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง เป็นกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่