โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

จ. สระบุรี

ที่อยู่ : โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี 175 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

มีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมและโครงงานคุณธรรมในชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน และกิจกรรมค่ายพัฒนาจริยคุณนักเรียน เป็นต้น รวมทั้งมีกิจกรรม “จตุรศิลป์เทพศิรินทร์อาสา” เพื่อให้นักเรียนร่วมแสดงดนตรีสากลและนาฏศิลป์ไทยแก่ชุมชนในวาระต่างๆ หล่อหลอมให้พวกเขาเป็นเยาวชนคุณภาพที่มีคุณค่าต่อสังคม

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่