ชื่อผลงาน : เชิญอริยมรรค เจ้าของผลงาน : โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม โดย หน่วยงานทรูปลูกปัญญา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คำร้อง : กวีนิพนธ์ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)        
ชื่อผลงาน : แสงศรัทธา เจ้าของผลงาน : ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คำร้อง : อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาจารย์ วรารีย์ นิลโกศล สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, นายคมกฤต ก้อนแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ จังหวัดเชียงราย ทำนอง : นายวัชระ นึกไฉน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...