ชื่อผลงาน : รายการ Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ช่องทางออกอากาศ : Facebook Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา  แนวคิด (concept) : รายการให้ความรู้ด้านจิตวิทยาโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคคล ทั้งในด้านทัศนคติ และพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น อันจะก่อให้เกิดความดี ความสุขสันติในสังคม ลิงค์ตัวอย่างผลงาน : คลิกที่นี่
ชื่อผลงาน : รายการ สาลิยชาดก หมอผู้โชคร้าย ชาดกว่าด้วยให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว ช่องทางออกอากาศ : The Standard Podcast แนวคิด (concept) : คนในโลกนี้อยากทำดี อยากเป็นคนดีทุกคน แต่เพราะไม่มีต้นแบบดีๆ เป็นแบบอย่าง จึงต่างคิดหามาตรฐานทำความดี ต่างๆ กันไป ที่พอมีปัญญาก็ทำดีถูกวิธีได้สั่งสมความดีเป็นบารมี ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน แต่ที่มีปัญญาน้อย เห็นผิดเป็นชอบก็หลงทาง ขาดทุนไปชาติหนึ่ง ผลงานชิ้นนี้ เป็นการนำเสนอต้นแบบการทำความดีจาก “ชาดก”...
ชื่อผลงาน : หนทางสู่การรักตัวเอง ช่องทางออกอากาศ :  The Standard Podcast  แนวคิด (concept) :  เพราะการรักตัวเอง คือพื้นฐานของการมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นการเท่าทันอารมณ์ของตนเอง และเป็นฐานอันมั่นคงในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา แต่เมื่อพูดถึงการรักตัวเองแล้วก็อาจดูนามธรรมจนจับต้องไม่ได้ และไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร ผลงานชิ้นนี้ คือการรวบรวมวิธีง่ายๆ ที่จะทำให้ผู้ฟังค่อยๆ กลับมารักตัวเอง ทั้งการหาเวลาพูดคุยกับตัวเอง ประยุกต์เข้ากับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เราได้ตระหนักและกลับมาเห็นคุณค่าคนที่เราควรใจรักและใส่ใจมากที่สุด ลิงค์ตัวอย่างผลงาน : คลิกที่นี่