ชื่อหนังสือ :  นิทานชุด เสริมสร้างคนดีและรักการอ่าน ผู้เขียน : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เรื่องย่อ  : นิทานประกอบภาพชุดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมเด็กให้เป็นคนดีและพัฒนาทักษะการอ่าน ผ่านกระบวนการสอนที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กรักการอ่านตั้งแต่แรกเริ่ม ด้วยการอ่านคำด้วยภาพ การใช้สีเป็นรหัส ใช้กลยุทธ์สื่อนำทางสายตา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้สอนกับเด็ก มีการฝึกเด็กเพื่อการเป็นคนดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน จะทำอะไรมีการหยุดยั้ง คิด และเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่ประเทศชาติต้องการในอนาคต หนังสือชุดนี้ผ่านกระบวนการวิจัย ตรวจสอบคุณภาพ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ได้รับการสอนโดยใช้หนังสือชุดนี้มีคุณธรรมอยู่ในระดับมาก  
ชื่อหนังสือ: หนุงหนิงรู้จักขอโทษ ชุด นิทานเสริมทักษะการพูด ผู้เขียน : ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา สำนักพิมพ์ : นานมีบุ้คส์ คิดดี้ เรื่องย่อ  : “หนุงหนิงรู้จักขอโทษ” เป็นหนังสือที่ชักชวนให้เด็กๆ มีมารยาท ทั้งในการพูดและการฟัง สอนให้เด็กๆ เป็นคนสุภาพ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ทั้งยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการขอโทษเมื่อทำผิด และในขณะเดียวกันเมื่อมีคนขอโทษ เราควรรับฟังและให้อภัย ซึ่งสิ่งนี้เป็นพื้นฐานที่ดีของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  
ชื่อหนังสือ : ให้เวลาหน่อยนะ ผู้เขียน : สุภาวดี หาญเมธี สำนักพิมพ์ : นานมีบุ้คส์ คิดดี้ เรื่องย่อ  : ในสวนของย่ามีหลายชีวิตอาศัยอยู่ รวมถึงต้นถั่วแขก แต่เมล็ดถั่วแขกน้องเล็กงอกช้าและโตช้า จนพี่ๆ สงสัย แม่จึงตอบว่า “ให้เวลาหน่อยนะ เดี๋ยวน้องก็โต หนังสือเล่มนี้ เป็นนิทานส่งเสริมทักษะสมอง EF ที่ชวนให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลาย และเปิดใจกว้างรับฟังความเห็นของคนอื่นๆ อีกทั้งยังสะท้อนคุณธรรมในด้านของความสามัคคีอีกด้วย