กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยุโป จังหวัดยะลา

    • ประเภทชมชนและองค์กร

ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา 95000

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักออม และช่วยหลือซึ่งกันและกัน โดยยึดหลักคุณธรรม ๕ ประการ คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน