กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยุโป จังหวัดยะลา

    • ประเภทชมชนและองค์กร