ชุมชนริมคลองวัดพระงาม เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

    • ประเภทชมชนและองค์กร